siipikarjaliitto_kapea_vas

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt broilereiden hyvinvointidirektiivin usean vuoden valmistelun jälkeen. Direktiivi astuu voimaan vuoden 2010 kesäkuun lopussa ja sillä tullaan määrittelemään eurooppalaiselle broilereiden kasvatukselle hyvinvointivaatimukset. Direktiivi asettaa broilereiden kasvatukselle kolme kasvatustiheyttä siten, että perustaso on 33 kg neliötä kohti. Kasvatustiheyden nostaminen 39 tai 42 kiloon edellyttää lisävaatimuksia mm. broilerihallien ilmastoinnille, lämmitysjärjestelmille sekä kosteudelle. Myös kuolleisuus ja teurastamolöydökset vaikuttavat kasvatustiheyteen. Hyvinvointia seurataan omavalvonnan sekä viranomaisvalvonnan yhteistyönä ja tuloksista laaditaan raportit.

Hyvinvointidirektiivi edellyttää myös ketjun hyvän tuotantotavan kuvausta, joka luo ohjeistukset toiminnalle. Ohjeistuksessa tulee ottaa huomioon kaikki lintujen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on samoin varmistettava, että tuottajat ovat saaneet ja saavat säännöllisesti riittävää ja asianmukaista koulutusta lintujen kasvatukseen.

Suomessa aloitetaan valmistautuminen hyvinvointidirektiiviin kolmevuotisella kehitys - ja tutkimushankkeella. Suomen Siipikarjaliitto koordinoi hanketta ja kansallinen laatuketju on myöntänyt sille rahoitusta. Tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisen broilerikasvatuksen hyvinvoinnista sekä rakentaa sen ja uuden direktiivin vaatimusten pohjalta mitattavissa olevat hyvinvointi – indeksit.

Saatujen tulosten pohjalta laaditaan hyvän tuotantotavan kuvaus broilereiden kasvatukselle sekä järjestetään koulutusta tuottajille. Hyvinvointidirektiivi edellyttää koulutuksen lisäksi viestintää, minkä suunnittelu ja organisointi kuuluvat olennaisena osana hankkeeseen.

Kehitys – ja tutkimushankkeen toteutuksesta vastaavat Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT ja Suomen Siipikarjaliitto yhdessä MTK:n ja broileriteurastamoiden kanssa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina myös Evira ja maa - ja metsätalousministeriö.

Suomessa tilanne eläinten hyvinvoinnin suhteen on varsin hyvä ja täytämme uuden direktiivin vaatimukset suurelta osin. Sopimustuotanto broilereiden kasvatuksessa sekä tiukka salmonellavalvonta ovat luoneet hyvät käytännöt maassamme ja takaavat myös korkean bioturvallisuuden mm. lintuinfluenssaa vastaan. Myös elinkeinon ja viranomaisten välinen hyvä ja vakiintunut yhteistyö ovat edesauttaneet hyvän tilanteen säilymistä Suomessa. Hyvinvointi – indeksi tuo kuitenkin selkeät mitattavat parametrit kasvatukseen ja mm. vertailu eri maiden kesken mahdollistuu.

Uusi direktiivi asettaa haasteita, mutta luo myös mahdollisuuksia suomalaiselle broilerituotannolle. Ketjun kilpailukyvyn parantaminen, yhteiskuntavastuullisuuden vahvistaminen sekä kuluttajien luottamuksen säilyttäminen ovat alan elinehtoja. Tuotanto–olosuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvän tiedon keruu, analysointi sekä kuluttaja informointi vahvistavat näitä tavoitteita.

Lisätietoja:

Suomen Siipikarjaliitto, toiminnanjohtaja Lea Lastikka puh. 0400 458372
MTT/ Kotieläintuotannon tutkimus. erikoistutkija Jarmo Valaja puh. 03 4188366