siipikarjaliitto_kapea_vas

Komission asetus (EY) N:o 1237/2007, 23.10.07., muuttaa ns. zoonoosiasetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteen II osan D. Munivien kanojen parvia koskevat erityisvaatimukset, seuraavasti: "1. Munia saa käyttää suoraan ihmisravinnoksi, syötäväksi tarkoitettuina kananmunina vain, jos ne ovat peräisin munivien kanojen kaupallisesta parvesta, joka on mukana asetuksen 5 artiklan nojalla laaditussa kansallisessa valvontaohjelmassa ja joka ei ole virallisen rajoituksen alainen." 2. kohdassa määrätään, että sellaisista parvista, joiden terveystilannetta ei tiedetä, joiden epäillään olevan infektoituneita tai jotka ovat infektoituneita salmonellaserotyypeillä, joita varten on asetettu tavoite esiintyvyyden vähentämiseksi (S. typhimurium, S. enteritidis, S. hadar, S. infantis, S. Virchow) tai jotka on tunnistettu tietyn ihmisessä esiintyvän ruokamyrkytysepidemian lähteeksi, peräisin olevia munia saa käyttää ihmisravinnoksi vain, jos ne käsitellään tavalla, joka takaa kaikkien kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellaserotyyppien hävittämisen. 2. kohdassa tarkoitettuja munia on pidettävä munien kaupan pitämistä koskevien asetusten mukaisina B-luokan munina. Edellä tarkoitetut munat on merkittävä A-luokan munista selvästi erottuviksi, ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Niitä ei saa päästää munapakkaamoihin, ellei mahdollista ristikontaminaatiota muista parvista peräisin olevien munien kanssa saada estettyä toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

Infektoituneiden kanaparvien teurastamisessa tai hävittämisessä zoonoosien leviämisriskin pienentämiseksi on noudatettava yhteisön tätä koskevaa elintarvikehygienialainsäädäntöä. Ko. tuotteiden markkinoille saattamisesta, käyttämisestä ja hävittämisestä on niin ikään omat säännöksensä.

Väärien positiivisten alustavien tulosten poissulkemiseksi toimivaltainen viranomainen saa kuitenkin poistaa 2. kohdassa mainitut rajoitukset, jos munivien kanojen parvissa esiintyvää salmonellatartuntaa ei ole vahvistettu erittäin tiukkaa ohjelmaa käyttäen.
Uudessa asetuksessa vahvistetaan myös niiden kolmansien maiden luettelo, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa, lihaa tai munia ja munatuotteita sekä säädetään munien ja munatuotteiden tuontia koskevista eläinlääkärintodistuksista ja kauttakuljetusedellytyksistä.

Asetusta sovelletaan 1.11.2007 alkaen, jos kanaparvessa esiintyvä salmonellabakteeri on tunnistettu munista tai munatuotteista aiheutuneen ihmistartunnan lähteeksi (dir. 2003/99/EY 8 art.), ja viimeistään 1.1.2009 alkaen kaikkiin munivien kanojen parviin.