GDPR

Tietosuojaseloste

Laadittu 31.3.2021 

 

 1. Rekisterinpitäjä  

Nimi: Suomen Siipikarjaliitto ry 
Osoite: Heimolinnankatu 14, 32200 Loimaa 
Sähköpostiosoite: siipikarjaliitto@siipi.net 
Puhelin: 044 730 7700 

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Tarja Oksanen 
Osoite: Heimolinnakatu 14, 32200 Loimaa 
Sähköpostioite: tarja.oksanen@siipi.net 
puhelin: 044 730 7700 

 

 1. Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri, siipi.net. 

 

 1. Rekisterin peruste ja tarkoitus 

Yhdistysten jäsenten yhteystiedot ovat tarpeellisia yhdistystoiminnassa jäsenten ja yhdistyksen välillä tapahtuvan yhteydenpidon ja toiminnan hoitamiseksi. Jäsenrekisterin tiedot perustuvat henkilön itsensä antamaan suostumukseen.  

 

 1. Rekisterin sisältö 

Jäsenrekisteriin kirjataan Suomen Siipikarjaliitto ry:n jäsenten yhteystiedot, eli: 

 • Nimi 

 • Osoite 

 • Puhelinnumero 

 • Sähköposti 

 • Laskutus 

 

 1. Tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan jäsenten itse ilmoittamina puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Jäseneksi liittyessään henkilö hyväksyy tämän tietosuojaselosteen sisällön.  

 

 1. Tietojen luovutus ja vastaanottajat 

Jäsenrekisteristä luovutetaan nimi ja osoitetiedot painotalolle (Punamusta Oy) jäsenlehden postitusta varten. 

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on suojattu ja tallennettu pilvipohjaiseen asiakastietojärjestelmään. Järjestelmään pääsevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Tietoja käsittelevät Suomen Siipikarjaliitto ry:n työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset käyttövaltuudet ja oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. 

 

 1. Tietojen säilytysaika 

Jäsentietoja tallennetaan vain jäseniksi liittyvistä ja tiedot hävitetään tai anonymisoidaan kun henkilötietolain rekisteröintiperustetta ei enää ole, eivätkä tiedot ole toiminnan kannalta enää tarpeellisia. 

 

 1. Rekisteröityjen oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen 

 • Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 

 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.